Hiện tại là hồng ân

Em đi dẫu có chút buồn

Nhưng là quá khứ
lệ tuôn ích gì!

Rồi ngày em đến một khi

Trà dư rượu nhạt vài ly ấm lòng

Hiện tại đâu phải hư không

Đó là quà tặng ân hồng thế nhân

Hẹn thề ngày khác bâng khuâng

Không chờ
không đợi
lòng trần nhẹ tênh.

Hiện tại là hồng ân
5 (100%) 1 vote
SHARE
+ Background: IT Engineer
+ Past: Pro. Internet Marketer | Brand Incident Risk Manager | Founder
+ Present: Invester & Trader